STAFF


Headmaster, Teachers & Non-teaching staff

I.E.S.RAJA SHIVAJI VIDYALAYA, DADAR, MUM-14.    
UNDERGRADUATE TEACHERS    
SMT. SAMANT ANJALI BHUPENDRA   S.S.C. D.Ed
SMT. WAVIKAR JYOTSNA VIJAY   B.A. A.M.
SMT. MAHADADALKAR PRITI PRALHAD   S.S.C. D.Ed
SMT. DESHMUKH SMITA HEMKIRAN   S.S.C. D.Ed
SMT. JOSHI VARSHA VASANT   S.S.C. D.Ed
SMT. SHINDE PRITI PRAMOD   S.S.C. D.Ed
SMT. PAWAR SUREKHA SUHAS   S.S.C. D.Ed
SMT. KAMBLE NEETA AVINASH   S.S.C. D.Ed
SMT. MUNGEKAR APARNA ARUN   S.S.C. D.Ed
SMT. SALVI SUNANDA PRAMOD   B.A. D.Ed
SMT. GANGURDE PRAMILA MANOHAR   B.A. B.Ed
SMT. LAGWANKAR SHAMALA AVINASH   S.S.C. A.M.
SMT. KHETAL RAJASHRI RAJARAM   B.A. B.Ed
SMT. NADKAR NEETA SANDEEP   B.A. D.Ed
SMT. HEMADE VAISHALI JANKU   H.S.C. D.Ed
SMT. THAKAR DEEPALI RAGHUNATH   H.S.C. D.Ed
SMT. AVHAD USHA PRAKASH   H.S.C. D.Ed
INTEGRETED EDUCATION TEACHERS    
SMT. YELGAONKAR PRAMILA DHANANJAY   B.A. B.Ed
SMT. NUTAN PRATAP AJINKYA   B.Sc.
SMT. SUJATA YASHWANT ZIRADKAR   H.S.C.
SMT. SUSHMA SANJAY MANE   M.A. B.Ed
SMT. HEMA VITHAL VAST   M.A. B.Ed
SMT. APARNA CHETAN RAUT   B.A. B.Ed
SMT. VAISHALI VIJAY DALVI   B.Com.
NON-TEACHEING OFFICE STAFF    
SHRI. GAIKWAD PRAMOD GANPAT HEAD CLERK  
SMT. BAIRAGI VANITA SR. CLERK  
SMT. PEVEKAR SHALINI SHANTARAM SR. CLERK  
SMT. SHIWALKAR PRIYANKA PRABHAKAR JR. CLERK  
SMT. GORIWALE RUCHITA RAMCHANDRA JR. CLERK  
SMT. POTDAR RAJASHRI RAJENDRA LIABRARIAN  
SHRI. PATIL VIJAYKUKAR YADAV LAB ASSIST.  
CLASS IVTH STAFF – PEON
   
SHRI. GURAV DATTARAM NARAYAN PEON  
SHRI. METKAR SAMBHAJI LAXMAN PEON  
SHRI. MANE NANDKUMAR SAKHARAM PEON  
SHRI. METKAR DAGDU TUKARAM PEON  
SHRI. MEDHEKAR CHANDRAKANT SITARAM PEON  
SHRI. PATIL PRADEEP GOKUL PEON  
SHRI. PURAKDAR RANJAN MAHADEV PEON  
SMT.  REKHA ARUN CHANDANSHIVE PEON  
I.E.SOCIETY STAFF    
SMT. KULKARNI PRADNYA PRADEEP CELL CLERK  
SMT. PARVATI SOLANKI SWEEPER  
SMT. ARATI KOTKAR SWEEPER  

1 2